Vở thực hành Toán 8 Kết nối tri thức gồm 10 chương với 39 bài

Chương I. ĐA THỨC.

Bài 1. Đơn thức.

Bài 2. Đa thức.

Bài 3. Phép cộng và phép trừ đa thức.

Luyện tập chung.

Bài 4. Phép nhân đa thức.

Bài 5. Phép chia đa thức cho đơn thức.

Luyện tập chung.

Bài tập cuối chương I.

Chương II. HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ VÀ ỨNG DỤNG.

Bài 6. Hiệu hai bình phương. Bình phương của một tổng hay một hiệu.

Bài 7. Lập phương của một tổng hay một hiệu.

Bài 8. Tổng và hiệu hai lập hương.

Luyện tập chung.

Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử.

Luyện tập chung.

Bài tập cuối chương II.

Chương III. TỨ GIÁC.

Bài 10. Tứ giác.

Bài 11. Hình thang cân.

Luyện tập chung.

Bài 12. Hình bình hành.

Luyện tập chung.

Bài 13. Hình chữ nhật.

Bài 14. Hình thoi và hình vuông.

Luyện tập chung.

Bài tập cuối chương III.

CHƯƠNG IV. ĐỊNH LÍ THALES.

Bài 15. Định lí Thalès trong tam giác.

Bài 16. Đường trung bình của tam giác.

Bài 17. Tính chất đường phân giác của tam giác.

Luyện tập chung.

Bài tập cuối chương IV.

Chương V. DỮ LIỆU VÀ BIỂU ĐỒ.

Bài 18. Thu thập và phân loại dữ liệu.

Bài 19. Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ.

Bài 20. Phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đó.

Luyện tập chung.

Bài tập cuối chương V.

Chương VI. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ.

Bài 21. Phần thức đại số.

Bài 22. Tính chất cơ bản của phân thức đại số.

Luyện tập chung.

Bài 23. Phép cộng và phép trừ phân thức đại số.

Bài 24. Phép nhân và phép chia phân thức đại số.

Luyện tập chung.

Bài tập cuối chương VI.

Chương VII. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC NHẤT.

Bài 25. Phương trình bậc nhất một ẩn.

Bài 26. Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Luyện tập chung.

Bài 27. Khái niệm hàm số và đô thị của hàm số.

Bài 28. Hàm số bậc nhất và đô thị của hàm số bậc nhất.

Bài 29. Hệ số góc của đường thẳng.

Luyện tập chung.

Bài tập cuối chương VII.

Chương VIII. MỞ ĐẦU VỀ TÍNH XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ.

Bài 30. Kết quả có thể và kết quả thuận lợi.

Bài 31. Cách tính xác suất của biến cố bằng tỉ số.

Bài 32. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm với xác suất và ứng dụng.

Luyện tập chung.

Bài tập cuối chương VIII.

Chương IX. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG.

Bài 33. Hai tam giác đồng dạng.

Bài 34. Ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác.

Luyện tập chung.

Bài 35. Định lí Pythagore và ứng dụng.

Bài 36. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông.

Bài 37. Hình đồng dạng.

Luyện tập chung.

Bài tập cuối chương IX.

Chương X. MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN.

Bài 38. Hình chóp tam giác đều.

Bài 39. Hình chóp tứ giác đều.

Luyện tập chung.

Bài tập cuối chương X.

Các môn khác