Sách chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo gồm 3 chuyên đề:

Chuyên đề 1. Phép biến hình phẳng

Bài 1. Phép biến hình và phép dời hình

Bài 2. Phép tịnh tiến

Bài 3. Phép đối xứng trục

Bài 4. Phép đối xứng tâm

Bài 5. Phép quay

Bài 6. Phép vị tự

Bài 7. Phép đồng dạng

Bài tập cuối chuyên đề 1

Chuyên đề 2. Lí thuyết đồ thị

Bài 1. Đồ thị

Bài 2. Đường đi Euler và đường đi Hamilton

Bài 3. Bài toán tìm đường đi ngắn nhất

Bài tập cuối chuyên đề 2

Chuyên đề 3. Một số yếu tố vẽ kĩ thuật

Bài 1. Hình biểu diễn của một hình, khối

Bài 2. Bản vẽ kĩ thuật

Bài tập cuối chuyên đề 3

Các môn khác