SBT TOÁN TẬP 1 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

SBT TOÁN TẬP 2 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Sách bài tập toán 11 Kết nối tri thức gồm 2 tập.

Sách bài tập toán 11 Kết nối tri thức tập 1 gồm 5 chương:

CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.
Bài 1. Giá trị lượng giác của góc lượng giác.
Bài 2. Công thức lượng giác.
Bài 3. Hàm số lượng giác.
Bài 4. Phương trình lượng giác cơ bản.
Bài tập cuối chương I.
CHƯƠNG II. DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN.
Bài 5. Dãy số.
Bài 6. Cấp số cộng.
Bài 7. Cấp số nhân.
Bài tập cuối chương II.
CHƯƠNG III. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM.
Bài 8. Mẫu số liệu ghép nhóm.
Bài 9. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm.
Bài tập cuối chương III.
CHƯƠNG IV. QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN.
Bài 10. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.
Bài 11. Hai đường thẳng song song.
Bài 12. Đường thẳng và mặt phẳng song song.
Bài 13. Hai mặt phẳng song song.
Bài 14. Phép chiếu song song.
Bài tập cuối chương IV.
CHƯƠNG V. GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC.
Bài 15. Giới hạn của dãy số.
Bài 16. Giới hạn của hàm số.
Bài 17. Hàm số liên tục.
Bài tập cuối chương V.

Sách bài tập toán 11 Kết nối tri thức tập 2 gồm 4 chương:

CHƯƠNG VI. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.
Bài 18. Luỹ thừa với số mũ thực.
Bài 19. Lôgarit.
Bài 20. Hàm số mũ và hàm số lôgarit.
Bài 21. Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit.
Bài tập cuối chương VI.
CHƯƠNG VII. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN.
Bài 22. Hai đường thẳng vuông góc.
Bài 23. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
Bài 24. Phép chiếu vuông góc. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
Bài 25. Hai mặt phẳng vuông góc.
Bài 26. Khoảng cách.
Bài 27. Thể tích.
Bài tập cuối chương VII.
CHƯƠNG VIII. CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT.
Bài 28. Biến cố hợp, biến cố giao, biến cố độc lập.
Bài 29. Công thức cộng xác suất.
Bài 30. Công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập.
Bài tập cuối chương VIII.
CHƯƠNG IX. ĐẠO HÀM.
Bài 31. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm.
Bài 32. Các quy tắc tính đạo hàm.
Bài 33. Đạo hàm cấp hai.
Bài tập cuối chương IX.

Các môn khác