Sách Bài tập Hóa học 11 Cánh diều với 19 bài

Bài 1. Mở đầu về cân bằng hóa học

Bài 2. Sự điện li trong dung dịch nước. Thuyết Bronsted - Lowry về acid - base

Bài 3. pH của dung dịch. Chuẩn độ acid - base

Bài 4. Đơn chất nitrogen

Bài 5. Một số hợp chất quan trọng của nitrogen

Bài 6. Sulfur và sulfur dioxide

Bài 7. Sulfuric acid và muối sulfate

Bài 8. Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Bài 9. Phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ

Bài 10. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 11. Cấu tạo hóa học của hợp chất hữu cơ

Bài 12. Alkane

Bài 13. Hydrocarbon không no

Bài 14. Arene (hydrocarbon thơm)

Bài 15. Dẫn xuất halogen

Bài 16. Alcohol

Bài 17. Phenol

Bài 18. Hợp chất carbonyl

Bài 19. Carboxylic acid

Các môn khác