Sách Bài tập Hóa học 11 Kết nối tri thức với cuộc sống với 6 chương và 25 bài

Chương 1. Cân bằng hóa học
Bài 1. Khái niệm về cân bằng hoá học
Bài 2. Cân bằng trong dung dịch nước
Bài 3. Ôn tập chương 1
Chương 2. Nitrogen - sulfur
Bài 4. Nitrogen
Bài 5. Ammonia – Muối ammonium
Bài 6. Một số hợp chất của nitrogen với oxyge
Bài 7. Sulfur và sulfur dioxide
Bài 8. Sulfuric acid và muối sulfate
Bài 9. Ôn tập chương 2
Chương 3. Đại cương về hóa học hữu cơ
Bài 10. Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ
Bài 11. Phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ
Bài 12. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 13. Cấu tạo hoá học hợp chất hữu cơ
Bài 14. Ôn tập chương 3
Chương 4. Hydrocarbon
Bài 15 Alkane
Bài 16 Hydrocarbon không no
Bài 17 Arene (Hydrocarbon thơm)
Bài 18 Ôn tập chương 4
Chương 5. Dẫn xuất halogen - alcohol - phenol
Bài 19. Dẫn xuất halogen
Bài 20. Alcohol
Bài 21. Phenol
Bài 22. Ôn tập chương 5.
Chương 6. Hợp chất carbonyl - carboxylic acid
Bài 23. Hợp chất carbonyl
Bài 24. Carboxylic acid
Bài 25. Ôn tập chương 6

Các môn khác