SBT TOÁN TẬP 1 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

SBT TOÁN TẬP 2 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Sách bài tập Toán 8 Chân trời sáng tạo gồm 9 chương với 32 bài

Chương 1: Biểu thức đại số

Bài 1. Đơn thức và đa thức nhiều biến

Bài 2. Các phép toán với đa thức nhiều biến

Bài 3. Hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài 4. Phân tích đa thức thành nhân tử

Bài 5. Phân thức đại số

Bài 6. Cộng, trừ phân thức

Bài 7. Nhân, chia phân thức

Bài tập cuối chương 1

Chương 2: Các hình khối trong thực tiễn

Bài 1. Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều

Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều.  hình chóp tứ giác đều

Bài tập cuối chương 2

Chương 3: Định lí Pythagore. Các loại tứ giác thường gặp

Bài 1. Định lí Pythagore

Bài 2. Tứ giác

Bài 3. Hình thang – Hình thang cân

Bài 4. Hình bình hành – Hình thoi

Bài 5. Hình chữ nhật – Hình vuông

Bài tập cuối chương 3

Chương 4: Một số yếu tố thống kê

Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu

Bài 2. Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu

Bài 3. Phân tích dữ liệu

Bài tập cuối chương 4

Chương 5: Hàm số và đồ thị

Bài 1. Khái niệm hàm số

Bài 2. Toạ độ của một điểm và đồ thị của hàm số

Bài 3. Hàm số bậc nhất y = ax + b (a khác 0)

Bài 4. Hệ số góc của đường thẳng

Bài tập cuối chương 5

Chương 6: Phương trình

Bài 1. Phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất

Bài tập cuối chương 6

Chương 7: Định lí Thalès

Bài 1. Định lí Thalès trong tam giác

Bài 2. Đường trung bình của tam giác

Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác

Bài tập cuối chương 7

Chương 8: Hình đồng dạng

Bài 1. Hai tam giác đồng dạng

Bài 2. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác

Bài 3. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông

Bài 4. Hai hình đồng dạng

Bài tập cuối chương 8

Chương 9: Một số yếu tố xác suất

Bài 1. Mô tả xác suất bằng tỉ số

Bài 2. Xác suất lí thuyết và xác suất thực nghiệm

Bài tập cuối chương 9

Các môn khác