Giải tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp soạn giải các dạng bài Listen (nghe), Repeat (lặp lại), Track (tô chữ), Point (chỉ), Say (nói), Answer (trả lời), Tick (đánh dấu), Circle (khoanh chọn), Draw (vẽ),...

Các môn khác